SMLUVNÍ PODMÍNKY

Tyto Smluvní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem zdravotních služeb a pacientem – klientem (příjemcem zdravotních služeb).

Poskytovatel zdravotních služeb: Kusák stomatologie s.r.o., IČ: 29231078, dále též jako „Kusák stomatologie“ či „poskytovatel“.

Termínem „léčba“ či „péče“ či „výkon“ či „ošetření“ se rozumí poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona.

Termínem „lékař“ se rozumí poskytovatel zdravotní péče jednající za poskytovatele, a to jak v pozici zubního lékaře, tak i v pozici dentální hygienistky.

Termínem „ordinace“ se rozumí ucelená provozní jednotka poskytující zdravotní službu a tvoří ji především zubní souprava (křeslo) s odpovídajícím technologickým, diagnostickým a léčebným vybavením, včetně lékaře, asistentky a pomocného zdravotnického personálu.

Povinnosti poskytovatele

Kusák stomatologie se zavazuje vykonávat zdravotní péči v oboru praktického zubního lékařství na úrovni současného moderního lékařského poznání, v souladu s nejlepšími zájmy zdravotního stavu klienta a v souladu s platnými předpisy a vnitřními řády Kusák stomatologie.

Před každým zdravotním výkonem bude klient informován lékařem v dostatečném rozsahu o svém orálním zdravotním stavu, o navrhovaném léčebném postupu (léčebném plánu) i o povaze, důsledcích a možných rizicích spojených s daným zdravotním výkonem. V případě existence více možných variant léčby seznámí Kusák stomatologie klienta s jednotlivými variantami a cenovou náročností.

Kusák stomatologie je povinen objednávat klienty na dohodnutý čas tak, aby minimalizoval čekání klientů.

Kusák stomatologie je povinen dodržovat všechny etické zásady vztahu lékař/klient, minimalizovat stres a eventuální bolestivost poskytované péče a komunikovat s klientem tak, aby klient všemu rozuměl.

Kusák stomatologie je povinen korektně komunikovat (před ošetřením) i následně zúčtovat (po ošetření) poskytnuté zdravotní služby.

Kusák stomatologie si vyhrazuje právo možnosti odmítnout či ukončit léčbu, pokud:

klient nedodržuje navržený léčebný postup
klient se opakovaně dopustí neomluvené absence – bez včasné omluvy nedodrží sjednaný termín
klient se neřídí vnitřním řádem poskytovatele či omezuje práva jiných klientů
požadavky klienta odporují odbornému profesnímu přesvědčení lékaře
z dalších zákonných důvodů (provozní či kapacitní důvody)

Povinnosti klienta

Klient je povinen:

dodržovat navržený léčebný postup
řídit se vnitřním řádem poskytovatele
pravdivě informovat lékaře o svém zdravotním stavu a souvisejících záležitostech
pečovat o své orální zdraví odpovídajícím způsobem tak, aby se vyvaroval všech odstranitelných (preventabilních) zdravotních rizik
akceptovat preventivní prohlídky a preventivní dentální hygienu jako nezbytnou součást léčby
poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu
dbát o vysoký standard své zubní hygieny
Klient je povinen dodržovat sjednané termíny jednotlivých lékařských výkonů v souladu s léčebným plánem, preventivními prohlídkami a plánem výkonů dentální hygienistky. Za sjednaný termín se považuje termín zapsaný v systému poskytovatele a poskytovatel jej musí klientovi sdělit – ústně, telefonicky či e-mailem. Poskytovatel je oprávněn měnit termíny a informovat klienta (ústně, telefonicky či e-mailem) o takové změně. Klient si musí být vědom, že v případě jeho neomluveného nedodržení smluveného termínu (dále jen „absence“) vzniká poskytovateli škoda úměrná minutové sazbě ordinace.

Pro případ absence (dle předchozího odstavce) tímto obě strany sjednávají smluvní pokutu. Smluvní pokuta je dána 1/2 minutové sazby ordinace (zpřístupněna v ceníku) a sjednané plánované délky ošetření. Smluvní pokuta je splatná v den absence a poskytovatel je oprávněn ji následně vyúčtovat klientovi.

Klient bere na vědomí, že motivací tohoto ustanovení není účtování smluvních pokut, ale zamezení neomluvených absencí a prostojů nákladného zdravotnického zařízení. Absenci klienta lze v předstihu omluvit a sjednat náhradní termín. Omluva musí být v takovém případě provedena nejpozději 24 hodin předem, a to prokazatelným způsobem
– osobně na recepci Kusák stomatologie, prostřednictvím elektronické pošty na recepce@kusakstomatologie.cz nebo SMS zprávou na tel. číslo 773 100 700.

Nadstandardní stomatologie

Bazální stomatologické výkony a základní materiály hradí zdravotní pojišťovna. Výkony a protetické výrobky, které svou časovou, technologickou či materiálovou náročností nákladově přesahují úhradu pojišťoven (dle platné minutové sazby poskytovatele) jsou dále označovány jako „nadstandardní“ výkony a jsou hrazeny klientem. Klient je povinen uhradit poskytovateli cenu takovýchto nadstandardních zdravotních služeb.

Kusák stomatologie je povinen zpřístupnit v čekárně seznam cen svých nadstandardních zdravotních služeb (nehrazených ze zdravotního pojištění).

Individuální možné varianty léčby a cenový návrh pro daného klienta sdělí lékař lientovi na základě vyšetření, a to před vlastním léčebným výkonem. U rozsáhlých (klinicky i cenově náročných) rekonstrukčních výkonů připraví lékař klientovi cenový plán. V případě komplikací a větší časové náročnosti ošetření může být plánovaná cena finálně navýšena pouze dle aktuální minutové sazby ordinace. Minutová sazba ordinace je zpřístupněna v ceníku poskytovatele s tím, že minutová sazba ordinace dentální hygienistky je cca 50% vůči sazbě ordinace stomatologa. Smyslem „levné“ dentální hygieny je orientace na včasnou prevenci.

Minutová sazba (MS ) reprezentuje veškeré náklady za výkon ordinace – zahrnující odbornou práci, použité technologie i běžné (standardní) materiály a zajištění hygienického režimu ordinace. Speciální materiály (jednorázové endodontické nástroje, speciální výplně, atd.), implantáty a protetické výrobky nejsou zahrnuty v minutové sazbě a účtují se pacientovi zvlášť. Úhrada nadstandardní zdravotní služby se provádí vždy na základě specifikace pro klienta. Platba probíhá hotově či platební kartou. U případů nutnosti externí výroby protetických výrobků či nákupu specifických implantátů je vyžadována zálohová platba ve výši 50 %.

Stížnosti a reklamace

Kusák stomatologie poskytuje záruku 2 roky na všechny výplně a 5 let (od momentu dokončení) na protetické práce (korunky, můstky). Na implantáty poskytuje záruku 10 let. Záruka se nevztahuje na dočasné práce, endodontické ošetření, stomatologické výkony povahy služeb (dentální hygiena, bělení, výkony na měkkých tkáních, atd.). Důvody k celkovému nebo částečnému zrušení záruky jsou:

- nedbalost k ústní hygieně, neuposlechnutí lékařského doporučení, nesprávné používání protézy, neléčená dysfunkce čelistního kloubu, systémové choroby ovlivňující stav orálního zdraví (diabetes, epilepsie, osteoporóza, cytostatická léčba, atd.), zranění v oblasti hlavy a krku s možností poranění zubů nebo čelisti.

Stížnost či reklamaci musí klient primárně podat přímo u poskytovatele, který v rámci „evidence stížností“ musí věc projednat a v zákonné lhůtě vyřídit.

Závěrečné ujednání

Smlouva vstupuje v platnost dnem registrace klienta – jeho podpisem a vyjádřením souhlasu na registračním formuláři. Text podmínek je klientovi k dispozici na webu www.kusakstomatologie.cz i na recepci Kusák stomatologie.